Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

trach
2130 d231
Reposted fromwhatu whatu viaoll oll
trach
4354 f6e4
Reposted fromallay allay viaprimordium primordium
trach
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viatosiaa tosiaa

June 30 2015

trach
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
— Jane Austen – Perswazje
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaGirlTiger GirlTiger
trach

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
trach
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska

May 18 2015

trach
8326 de12 500

January 30 2015

6496 a5f9
Reposted frompengin pengin viavstane vstane

January 29 2015

trach
1363 d761 500
Reposted frommosiek mosiek viamnu mnu

January 02 2015

trach
7199 f47b

December 30 2014

trach
6547 a26a 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaDangerousHope DangerousHope

December 17 2014

trach
4229 a02f
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viatupfen tupfen

December 09 2014

trach

December 01 2014

trach
trach
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari vialaters laters
trach
9590 92a8
Reposted frompeluda peluda viamissmaya missmaya

November 19 2014

trach

November 05 2014

trach

October 29 2014

0275 7665 500
Reposted fromerial erial viaczescdowidzenia czescdowidzenia
trach
9655 d02c 500
Reposted fromantie antie viauaremyheaven uaremyheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl